کارگروه پیشگیری از ایدز

 

                                                     

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

آقای دکتر سبحان غفوریان

 

 

مدیر کارگروه

آقای دکتر عباس ملکی

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر محسن ولد بیگی

 

 

عضو کارگروه

خانم دکتر عذرا کنار کوهی

 

 

عضو کارگروه