کارگروه فرهنگی

 

                                                                                          

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

خانم دکتر خدیجه ابدال محمود آبادی

 

 

مدیر کارگروه

آقای دکتر اردشیر معیری

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر شهرام محمدپور

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر یوسف محمدی

 

 

عضو کارگروه