طراحی سایت
گزارش کارگروه


نشست کارگروه فرهنگی دفتر هم‌اندیشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با حضور اکثریت اعضای این کارگروه در تاریخ 28/10/89، "با موضوع معارفه‌ی اعضاء و برنامه‌ریزی یکساله" برگزار گردید...اعضای کارگروه فرهنگی

 

 
نام و نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
مرتبه علمي
پست الکترونيک
شماره تماس
توضیحات بیشتر
 
 مروت طاهري كلاني
 دكترا
استاديار 
 
 
 

 

اسرافيل عسگري 

كارشناسي ارشد 

 مربي

 
 
 

 

زينب سهرابي 
كارشناسي ارشد 
 مربي
 
 
 
 
 علي جعفري حيدرلو
 دكتراي تخصصي

 استاديار

 
 
 
 

علي صيدخاني نهال 

 كارشناسي ارشد

مربي 

   

 

 
 علي محمد عباسي
 كارشناسي ارشد
 مربي
   
 
 
علي عمارلويي 
 كارشناسي ارشد
 مربي
 
 
 
 

 كريم فرد زارعي

كارشناسي ارشد 
 مربي
   
 
 

 كورش سايه ميري

 دكتراي تخصصي

 استاديار

 
 
 
 

محمدحسن كريمفر 

 دكتراي تخصصي

 دانشيار

 
 
 
 

 محسن كارچاني

 كارشناسي ارشد

 مربي
 
 
 
 
 صياد بسطامي نژاد
 كارشناسي ارشد
 مربي
 
 
 
 
 خديجه حيدربيگي
 كارشناسي ارشد

 مربي

 
 
 
 
 روح الله مقصودي مقدم
 كارشناسي ارشد
 مربي
 
 
 

 

مرتضي حسين زاده  

 كارشناسي ارشد 

مربی

     

 

حمید تقی نژاد 

 کارشناسی ارشد

 مربي

     
 

خاطره کمالی 

کارشناسی ارشد 

 

     
 

 بهزاد بسطامی

 کارشناسی ارشد

       

 

جستجو