اعضای کارگروه سیاسی_ اجتماعی

 

 
نام و نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
مرتبه علمي
پست الکترونيک
شماره تماس
cv
 
 خیرالله اسداللهی
دکتری 
 استادیار
 
 
 

 

 علی دلپیشه

 دکتری
 دانشیار
 
 
 

 

 حمید تقی نژاد

 کارشناسی ارشد
 مربی
     
 
 موید عوض پور
 کارشناسی ارشد
 مربی
   
 
 

 بهزاد بسطامی

 کارشناسی ارشد

 

   

 

 
 محسن کارچانی
 کارشناسی ارشد

 مربی

   
 
 
 محمدرضا کفاشیان
 دکتری
 استادیار
     
 

 فرج الله ملکی

 کارشناسی ارشد

 مربی
   
 
 

 رامین شیرالی

 دکتری

 استادیار

   
 
 

 امیر رضاپسند

 کارشناسی ارشد

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

     
             
             

 

جستجو