کارگروه سلامت زنان

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

خانم دکتر ساناز اعظمی

 

 

مدیر کارگروه

خانم دکتر منیژه عزیزی

 

 

عضو کارگروه

خانم دکتر زهرا نوری مطلق

 

 

عضو کارگروه

خانم دکتر مریم ملکی

 

 

عضو کارگروه

خانم کتر اشرف دیرکوند مقدم

 

 

عضو کارگروه

خانم دکتر معصومه شوهانی

 

 

عضو کارگروه

خانم سارا محمد نژاد

 

 

عضو کارگروه