کارگروه سلامت اجتماعی

                                                               

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

آقای دکتر جمیل صادقی فر

 

 

مدیر کارگروه

آقای دکتر رضا جورودند

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر پرویز کریمی

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر مصیب مظفری

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر وحید ملکشاهی  

 

 

عضو کارگروه