کارگروه ارتقاء معرفت دینی

 

 

 

                                                                  

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

خانم دکتر افسانه رئیسی فر

 

 

مدیر کارگروه

خانم دکتر نسیبه شریفی

 

 

عضو کارگروه

خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم

 

 

عضو کارگروه

سرکار خانم سرا محمد نژاد

 

 

عضو کارگروه