طراحی سایت
اعضای کارگروه ارتقاء معرفت دینی

 

 
نام و نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
مرتبه علمي
پست الکترونيک
شماره تماس
cv
 
ستار كيخاوني 
دكترا 
استاديار 
 
 
 

 

 اسدالله جلالي گلوسنگ

 كارشناسي ارشد

 مربي

   
 

 

 ستاره سروش

 كارشناسي ارشد

 مربي

     
 
علي جعفري حيدرلو 
فوق تخصص 
 استاديار
 
 
 
 

 كريم فرد زارعي

 كارشناسي ارشد

 مربي

   

 

 
 مروت طاهري كلاني
 دكتري

 استاديار

 
 
 
 
  مؤيد عوض پور 
 كارشناسي ارشد

 مربي

   
 
 

 علی صیدخانی نهال

 کارشناسی ارشد

 مربی
   
 
 
فرهاد فراستی 

 کارشناسی ارشد

 مربی
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

           
     

 

     
             

 

گزارش کارگروه

نشست هم ‌اندیشی کارگروه ارتقاء معرفت دینی، سه‌شنبه 26/11/89، برگزار گردید...جستجو