کارگروه ارتقاء فرهنگ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

سمت

آقای دکتر فتح الله محمدیان

 

 

مدیر کارگروه

آقای دکتر یوسف ویسانی

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر امیر ادیبی

 

 

عضو کارگروه

آقای دکتر امین میرزائی 

 

 

عضو کارگروه