اعضای کارگروه اخلاق حرفه ای

 

 
نام و نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
مرتبه علمي
پست الکترونيک
شماره تماس
cv
 
ايرج پاكزاد 
 دكتري
 استاديار
 
 
 

 

 جهانگير عبدي

 دكتري

 استاديار

   
 

 

 حميد تقي نژاد

كارشناسي ارشد 
 مربي
     
 
 روح الله مقصودي مقدم
 كارشناسي ارشد

 مربي

   
 
 

 زينب سهرابي

 كارشناسي ارشد

 مربي

   

 

 
 سالار بختياري
 دكتري

 استاديار

   
 
 
 علي اشرف عيوضي
 دكتري

 استاديار

     
 

 مصيب مظفري

دكترا 

 مربي

   
 
 

 نسرين غياثي

 كارشناسي ارشد

 مربي

   
 
 

 زینب غضنفری

 دکترا

 استادیار
 
 
 
 

 امیر رضاپسند

 کارشناسی ارشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

   

 

     
             
             

 

جستجو