آئين‌نامه اجرايي نشست‌هاي هم‌انديشي استادان دانشگاه‌ها:

ماده (1): تعريف‌:
هم‌انديشي: جلسه‌اي است كه درآن صاحب‌نظران، استادان و نخبگان دانشگاهي پيرامون موضوعي مشخص در حوزه مسائل و نيازهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به بحث وگفتگو پرداخته و تلاش مي‌كنند تا به راهكارهاي علمي و عملياتي در حوزه موضوع نشست دست يابند، بگونه‌اي كه راهكارهاي بدست آمده براي مسئولان و برنامه‌ريزان نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با موضوع مفيد بوده و گره‌گشاي مسائل و مشكلات آنان باشد.
بنابراين؛
هم‌انديشي، پيش تأمل و پيش مطالعه و پژوهش همه و يا اكثر اهل نشست به مدت قابل توجهي قبل از نشست و بيان نظر يا سخنراني كوتاه توسط يك يا دو نفر و اظهار نظر افراد حاضر درباره آن موضوع، جمع‌بندي و اصلاح نظرات و در نهايت نتيجه‌گيري از مباحث و راهكارهاي ارائه شده مي‌باشد.
تذكر: همانگونه كه در تعريف هم‌انديشي مستتر است موضوع اين نشست‌ها ناظر به مسائل، نياز و مشكلات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و با مباحث نظري، معرفتي و فلسفي و نظريه پردازي در حوزه دانش‌هاي بنيادين، مرزي مشخص دارد. البته مركز هم‌انديشي در قالب ديگري از فعاليت‌هاي خود به مباحث نقد و نظريه‌پردازي نيز مي‌پردازد كه برگزاري كرسي‌هاي سه‌گانه (نقد، مناظره علمي و نظريه‌پردازي) از آن زمره مي‌باشد.
 
ماده (2): اهداف:
1- زمينه‌سازي براي فعال‌تر شدن ظرفيت‌هاي ديني، فرهنگي و... استادان در سطح دانشگاه‌ها و كشور
2- گسترش فرهنگ هم‌انديشي، مطالعه و پژوهش جمعي و ارتباطات علمي فرهنگي استادان
3- گسترش ارتباطات كارشناسي بدنه علمي كشور با مديريت كلان كشور
4- شناسايي افراد توانمند، ايده‌ها و نظريات قابل طرح در كرسي‌هاي سه‌گانه و مقدمه‌سازي براي برگزاري كرسي‌ها
 
ماده (3):سياست ها:
1- در جريان جلسات هم‌انديشي بايد تمامي ملزومات حقوقي، قانوني و معنوي آزادانديشي رعايت گردد و استادان بدون ممانعت و دغدغه خاطر به طرح نظرات خود بپردازند.
2- در جريان جلسات هم‌انديشي، رعايت اخلاق، متد علمي و پرهيز از مناقشات غيراخلاقي و غيرعلمي لازم است.
3- مركز هم انديشي و دفاتر هم‌انديشي خود نظريه پرداز نيستند بلكه وظيفه دارند با ايجاد فضايي دوسويه زمينه طرح و بحث نظرات و ايده‌هاي استادان را مهيا بنمايند.
4- موضوعات هم‌انديشي دانشگاه‌ها بايد به تصويب شوراي هم‌انديشي دانشگاه رسيده باشد.
 
ماده (4):گونه‌شناسي نشست‌هاي هم‌انديشي
نشست‌ها به تناسب موضوع نشست و ظرفيت‌ها و ويژگي‌هاي هر دانشگاه و اساتيد آن مي‌تواند در يكي از سطوح و قالب‌هاي ذيل برگزار شود:
الف) نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه
ب) نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه‌هاي استان
ج) نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه‌هاي منطقه
د) نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه‌هاي كشور
ه) نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه‌هاي جهان اسلام

اعضای نشست

اعضاي شركت‌كننده در نشست‌هاي هم‌انديشي عبارتند از:
1) كليه استادان دانشگاه/ استان/ منطقه محل بر گزاري نشست كه براي شركت در نشست اعلام آمادگي و ثبت‌نام نموده يا دعوت‌نامه نشست براي آنها ارسال شده است.
2) يك يا دو نفر از صاحب‌نظران در حوزه موضوع نشست، با تأييد مركز هم‌انديشي
3) مسئولان اجرائي، علمي، نظارتي و يا قضائي مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست(شهر/ استان/ كشور)
4) رئيس دفتر نهاد يا رئيس شوراي استاني نهاد به عنوان رئيس نشست هم‌انديشي
5) دبير هم‌انديشي دانشگاه/ استان، به عنوان مجري و دبير نشست

 

جستجو