اعضای کارگروه توسعه ی علمی و مطالعات راهبردی

 

 
نام و نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
مرتبه علمي
پست الکترونيک
شماره تماس
توضیحات بیشتر
 
 علي دلپيشه
 دكتري

 استاديار

 
 
 

 

 افرا خسروي

 دكتري

 استاديار

   
 

 

 اسرافيل عسگري

 كارشناسي ارشد
 مربي
     
 
 بهناز شوهاني
 كارشناسي ارشد

 مربي

   
 
 

 اشرف ديركوند مقدم

 كارشناسي ارشد

 مربي

   

 

 
 ستاره سروش
 كارشناسي ارشد
 مربي
   
 
 
 صياد بسطامي نژاد
 كارشناسي ارشد
 مربي
   
 
 

 علي اشرف عيوضي

 دكتري

استاديار 
 
 
 
 

 علي محمد عباسي

 كارشناسي ارشد

 مربي
   
 
 

 فرج الله ملكي

كارشناسي ارشد 

 مربي
 
 
 
 

 محمدصادق عابدزاده زواره

 كارشناسي ارشد

مربي 
 
 
 
 
 مرتضي حسين زاده
 كارشناسي ارشد

 مربي

 
 
 
 
 مصيب مظفري
 دكتري
 مربي
 
 
 
 
 محمدرضا فدوی
 کارشناسی ارشد
 مربی
 
 
 

 

 حسین صیدخانی

 کارشناسی ارشد

 مربی

     

 

           
             
             

 

جستجو