طراحی سایت
اعضاي شركت‌كننده در نشست‌هاي هم‌انديشي

اعضاي شركت‌كننده در نشست‌هاي هم‌انديشي عبارتند از:
1) كليه استادان دانشگاه/ استان/ منطقه محل بر گزاري نشست كه براي شركت در نشست اعلام آمادگي و ثبت‌نام نموده يا دعوت‌نامه نشست براي آنها ارسال شده است.
2) يك يا دو نفر از صاحب‌نظران در حوزه موضوع نشست، با تأييد مركز هم‌انديشي
3) مسئولان اجرائي، علمي، نظارتي و يا قضائي مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست(شهر/ استان/ كشور)
4) رئيس دفتر نهاد يا رئيس شوراي استاني نهاد به عنوان رئيس نشست هم‌انديشي
5) دبير هم‌انديشي دانشگاه/ استان، به عنوان مجري و دبير نشستجستجو